Powerpoint rekenen domein getallen (2024)

Rekenen domein getallen is de basis van het rekenen. Heeft u moeite met rekenen en met sommen uit het domein getallen? Download dan gratis de powerpoint getallen met daarin theorie en oefeningen over de volgende onderwerpen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen, worteltrekken, voorrangsregels rekenen, getallenlijn, decimale getallen, negatieve getallen en breuken.

Wilt u extra oefenen met sommen van het domein getallen, dan kunt u hieronder ook opgaven van het domein getallen downloaden. Deze rekensommen komen uit oude mbo rekenexamens en oude vo cito-toetsen en zijn per soort opgave gesorteerd.

PowerPoint rekentrainer domein getallen

Leuk dat u het door mij ontwikkelde materiaal gratis wilt downloaden en gebruiken. Google blijft deze pagina alleen als suggestie tonen als er voldoende websites naar verwijzen. Ik heb dus uw hulp nodig om gevonden te blijven worden in de zoekmachines.

Deel deze pagina op social media

Heeft u social media als Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, Linkedin, Snapchat of TikTok, wilt u dan daarop deze pagina delen.

Voorwaarden gebruik materiaal

Bent u docent? Wilt u dan op uw intranet of in Teams een link naar deze pagina opnemen en uw studenten via deze link het materiaal laten gebruiken! Dus aub niet het materiaal downloaden en op uw eigen intranet of Teams plaatsen. Hierdoor krijgt mijn website minder bezoekers en zal deze pagina uit de zoekresultaten verdwijnen!

Plaats aub een anchor link

Wilt u bij het plaatsen van een link naar deze pagina aub de volgende tekst gebruiken: Download gratis Rekenen domein getallen van NielsPicard.nl

Inhoud powerpoint rekenen domein getallen

In de PowerPoint rekenen domein getallen behandel ik theorie, oefeningen en examens. Dit voor zowel 2F, 3F als 3F+ niveau. Hieronder heb ik beschreven welke onderwerpen er behandeld worden in de PowerPoint rekenen domein getallen:

Opbouw van een getal

De leerling leert hoe een getal is opgebouwd. Hierbij behandel ik het decimale- of tientallige talstelsel. Ook beschrijf ik hoe een getal uitgesproken wordt en leesbaar gehouden kan worden. Dit onder andere door rechts uit te lijnen. Bij het rekenen gebruiken we de getallenreeks zowel oplopend als aflopend. Als laatste nemen we verschillende manieren van het schrijven van getallen door.

Priemgetallen

De leerling leert wat een natuurlijk getal is en dat een priemgetal ook een natuurlijk getal is. Daarnaast behandel ik wat een priemgetal is en zijn er diverse rekenoefeningen met priemgetallen.

Romeinse cijfers

De leerling maakt kennis met de Romeinse cijfers en hun getalwaarden in het tientallig stelsel. Daarna zijn er diverse oefeningen voor het rekenen met Romeinse cijfers.

Rekenen met Geld

Bij het rekenen met geld leert de leerling combinaties te maken met munten en bankbiljetten. Daarnaast leert hij te berekenen hoeveel wisselgeld terug te betalen.

Rekenen met tijd

De leerling leert dat tijd uitgedrukt kan worden in verschillende eenheden. Hij maakt kennis met zowel een analoge als digitale klok, waarbij de afkortingen AM en PM behandeld worden. Ook leert de leerling de dagen per maand op de vuisten te berekenen en wordt het schrikkeljaar behandeld.

Getallenlijn

De leerling leert wat een getallenlijn is. Daarnaast gaat hij optellen en aftrekken met een getallenlijn.

Rekentermen

De volgende rekentermen worden behandeld: erbij, eraf, keer, delen, som, verschil, product, quotiënt, termen en factoren.

Rekenregels positieve- en negatieve getallen

De leerling leert bij rekenen om te gaan met de rekenregels.

Symbolen

Bij symbolen leert de leerling de betekenis van verschillende symbolen, zoals bijvoorbeeld gelijk aan, ongeveer, groter dan, kleiner dan, groter dan of gelijk aan en kleiner dan of gelijk aan.

Rekenregels en voorrangregels

De leerling leert de rekenregels en voorrangregels en rekent hiermee verschillende sommen uit.

Afronden

Bij afronden leert de leerling wanneer af te ronden naar boven en beneden. Hierbij oefenen we met rekenen en ronden we af op één of meerdere decimalen, tientallen, honderdtallen en duizendtallen. Ook behandelen we hoe af te ronden bij geldbedragen.

Schattend rekenen

Bij schattend rekenen leert de leerling de betekenis van het ongeveer gelijk aan teken ≈ . Ook leert de leerling dat het bij rekenen vaak handig is om eerst een schatting van het antwoord te maken.

Belangrijke referentiematen

De leerling leert verschillende referentiematen die veel voorkomen in het dagelijks leven.

Compenseren bij optellen en aftrekken

De leerling leert dat het soms handig is om bij het rekenen te compenseren. Bij optellen doet hij dit door één getal te verhogen en het andere getal te verlagen. Bij aftrekken mag de leerling beide getallen met eenzelfde waarde verlagen of verhogen.

Optellen

Bij optellen leert de leerling optellen met de verwisseleigenschap of schakeleigenschap. Ook maakt hij kennis met handig rekenen, zoals omkeren, veranderen, splitsen, schakelen en rijgen). Als laatste rekenen we met verschillende manieren van optellen. Ik behandel uit het hoofd rekenen, kolomsgewijs rekenen en cijferend ( traditioneel) rekenen.

Aftrekken

De leerling leert dat je ook hier handig kunt rekenen, namelijk met erbij, eraf, splitsen & rijgen. We rekenen ook hier met verschillende manieren van aftrekken. Uit het hoofd rekenen, kolomsgewijs rekenen en cijferend ( traditioneel) rekenen.

Vermenigvuldigen

De leerling leert de begrippen factoren en product. Hij maakt kennis met handig rekenen bij vermenigvuldigen. Hierbij rekenen we met de verwissel-, schakel- en verdeeleigenschap. Ook omkeren, splitsen, verdelen, vergroten en verkleinen worden behandeld. Ik introduceer de rechthoekmethode en we oefenen hiermee. Ik behandel de tafel 1 t/m 15 en de tafelkaart. Als laatste introduceer ik de negenproef en rekenen we hiermee enkele sommen uit.

Delen

Bij delen leert de leerling de begrippen deeltal, deler en quotiënt. Delingen kunnen opgaan (rest 0 hebben) of een rest hebben. Ik leg uit dat delen het omgekeerde van vermenigvuldigen is. Ook bij delen kunnen we handig rekenen met splitsen, verkleinen of vergroten. Voor het automatiseren heb ik deelkaarten delen 1 t/m 15. Als laatste oefenen we deelsommen met zowel delen uit het hoofd, kolomsgewijs delen (haakdeling) en cijferend delen (staartdeling).

Breuken

Het onderdeel breuken krijgt veel aandacht bij het rekenen. We starten met de betekenis van breuken en repeterende breuken. Ik leg uit wat de teller, noemer en stambreuken zijn. Ik illustreer dat je hele getallen ook kunt schrijven als breuken met noemer 1. We leren het gelijknamig maken van breuken en samengestelde breuken. Ook geef ik voorbeelden van gelijkwaardige breuken.

Kgv en ggd

De leerling leert wat de begrippen Kleinste Gemene (Gemeenschappelijke) Veelvoud en de Grootste Gemene (Gemeenschappelijke) Deler betekenen en hiermee te rekenen.

Decimale getallen

De leerling leert wat een kommagetal of decimaal getal is. Ook behandel ik wat verhoudingen, breuken, kommagetallen en procenten met elkaar te maken hebben. De leerling leert met decimale getallen kolomsgewijs optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Daarnaast leert hij rekenen met decimale getallen en als methode cijferend (traditioneel) optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Machtsverheffen

De leerling leert de begrippen machtsverheffen, grondgetal, exponent en kwadraat. Ik geef voorbeelden van machten met positieve exponenten en machten met negatieve exponenten. We oefenen vervolgens met verschillende kwadraten.

Worteltrekken

De leerling leert dat worteltrekken de omgekeerde bewerking van kwadrateren is. Ook beschrijf ik dat de uitkomst van een tweede-machtswortel of vierkantswortel altijd positief is. Ik introduceer de derde-machtswortel en de vierde-machtswortel. Ook gaan we wortels schatten.

Centrummaten

Ik behandel de begrippen het gemiddelde, de modus en mediaan

Natuurlijke, Gehele, Rationale en Reële Getallen

De leerling leert wat de natuurlijke, gehele, rationele en reële getallen zijn.

Gratis oefenopgaven rekenen domein getallen, met en zonder context, met en zonder rekenmachine

Leuk dat u het door mij ontwikkelde materiaal gratis wilt downloaden en gebruiken. Google blijft deze pagina alleen als suggestie tonen als er voldoende websites naar verwijzen. Ik heb dus uw hulp nodig om gevonden te blijven worden in de zoekmachines.

Deel deze pagina op social media

Heeft u social media als Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, Linkedin, Snapchat of TikTok, wilt u dan daarop deze pagina delen.

Voorwaarden gebruik materiaal

Bent u docent? Wilt u dan op uw intranet of in Teams een link naar deze pagina opnemen en uw studenten via deze link het materiaal laten gebruiken! Dus aub niet het materiaal downloaden en op uw eigen intranet of Teams plaatsen. Hierdoor krijgt mijn website minder bezoekers en zal deze pagina uit de zoekresultaten verdwijnen!

Plaats aub een anchor link

Wilt u bij het plaatsen van een link naar deze pagina aub de volgende tekst gebruiken: Download gratis Rekenen domein getallen van NielsPicard.nl

Facet Rekenopgave-etalage

Hieronder kunt u gratis oefensommen van het domein getallen downloaden. Deze opgaven zijn afkomstig van Facet Rekenopgave-etalage. Hierop publiceerde de overheid oude examens.

De sommen zijn geordend op verschillende onderdelen, zoals moeilijkheidsgraad, wel of geen context en het wel of geen gebruik van een rekenmachine.

Powerpoint rekenen domein getallen (2024)

FAQs

Wat valt er onder het domein getallen? ›

Voor rekenen-wiskunde zijn er vier domeinen beschreven: • Getallen (dit bevat zowel getallen als bewerkingen); • Verhoudingen (waaronder breuken en procenten); • Meten en meetkunde; • Verbanden (waaronder informatieverwerking uit tabellen en grafieken).

Wat is aanvankelijk rekenen? ›

Bij aanvankelijk rekenen (redeneren en rekenen met getallen tot en met 20 en formeel tellen met grotere getallen) gaat het eerst om optellen en aftrekken.

Waarom is de getallenlijn belangrijk? ›

In alle leerjaren van het basisonderwijs wordt de getallenlijn ingezet. De getallenlijn heeft het volgende doel: je kind ontwikkelt begrip van hele getallen, breuken en kommagetallen, zodat hij weet (en automatiseert) wat het getal is en welke plaats het heeft op de getallenlijn.

Wat is getalbegrip groep 3? ›

Getalbegrip: In groep 3 leren kinderen getallen herkennen, tellen en begrijpen hoe getallen zijn opgebouwd. Ze oefenen met getallen tot 100 en leren de plaatswaarde van cijfers, zoals tientallen en eenheden. Optellen en aftrekken: Kinderen beginnen met het leren van eenvoudige optel- en aftreksommen.

Welke domeinen rekenen zijn er? ›

In het referentiekader rekenen-wiskunde worden vier domeinen genoemd: "getallen", "meten/meetkunde", "verhoudingen" en "verbanden". Deze domeinen staan in relatie tot de kennisdomeinen van het concept-examen wiskunde (Taal en rekenen in het vizier, 2022).

Wat zijn de Rekendomeinen? ›

Rekenvaardigheden zijn onderverdeeld in verschillende rekendomeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten/Meetkunde en Verbanden. Binnen het domein Getallen kan een leerling op niveau 1F bijvoorbeeld de waarde van een getal op een getallenlijn bepalen aan de hand van het aantal posities tussen twee andere getallen.

Wat is het Drieslagmodel rekenen? ›

De brochure Drieslag Functioneel Rekenen is een handig hulpmiddel voor scholen om het rekenonderwijs vorm te geven. Het drieslagmodel functioneel rekenen ken drie invalshoeken om met rekenen bezig te zijn: rekenen in de beroepspraktijk, rijke rekenlessen en individueel of remediërend rekenen.

Wat is het verschil tussen Resultatief en synchroon tellen? ›

Resultatief tellen: het kind ziet dat het tellen leidt tot een resultaat. Hoeveel bloemen zijn er? Hij/zij telt er 5 en koppelt het tellen aan een resultaat. – Synchroon tellen: bij synchroon tellen gaat het aanwijzen van de te tellen objecten en het opzeggen van de telrij gelijk op.

Wat is lokaliseren rekenen? ›

Positioneren of lokaliseren: de onderlinge afstand maakt wel uit! zijn dus al getallen, het antwoord is de plaats op de getallenlijn. is dus als een positie aangewezen, het antwoord is het getal wat daar hoort.

Is een getallenlijn een denkmodel? ›

De dubbele getallenlijn is een denkmodel: het ondersteunt het denken doordat het zichtbaar is welke bewerking er moet worden uitgevoerd. De dubbele getallenlijn kun je gebruiken om greep te krijgen op het evenredige karakter van verhoudingen (groot verschil met de verhoudingstabel).

Welke getallen horen bij de natuurlijke getallen? ›

Natuurlijke getallen

Dit zijn alle getallen die hoger of gelijk zijn aan 0 zonder decimalen achter de komma, zoals: 0, 1, 2, 3, ... De getallen 193 en 12.451.015 zijn bijvoorbeeld ook natuurlijke getallen.

Wat moet een kind eind groep 3 kunnen rekenen? ›

Eind groep 3 wordt van je kind verwacht dat hij weet dat als 10 euro heeft en iets 6 euro kost, hij dan 4 euro over houdt. Hij leert klokkijken; kan aan het eind van groep 3 hele-, halve uren en kwartieren aflezen. Hij kan de jaarkalender met behulp van eenvoudige vragen aflezen.

Hoe kun je getalbegrip oefenen? ›

Springen op de getallenlijn

Teken met stoepkrijt een getallenlijn door op elke tegel een getal tot 20 te schrijven. Rol nu met een dobbelsteen met meer/minder en met een 'normale' dobbelsteen. Laat de kinderen nu voorspellen op welk getal ze uit zullen komen. Nog leuker is om op een willekeurig getal te starten.

Wat is het Rekenmuurtje van Bareka? ›

Met het Bareka rekenmuurtje kunnen de leerlingen en de leerkrachten zien aan welke basisvaardigheden gewerkt moet worden. Het rekenmuurtje wordt van onderaf opgebouwd en begint eigenlijk al in de kleuterklassen met getalbegrip tot 10 / 20. Leren rekenen is eigenlijk een stapeling van kennis en vaardigheden.

Wat zit er allemaal in een domein? ›

Een typische domeinnaam bestaat uit een naam (bijvoorbeeld “yourhosting”) en een extensie (zoals .com, . nl, of . org) en wordt gebruikt in URL's om specifieke webpagina's te identificeren. Het registreren van een domeinnaam is essentieel voor bedrijven en individuen die een online aanwezigheid willen opbouwen.

Waaruit bestaat een domein? ›

Een domein is niets anders dan een adres, of een naam, op het internet, zoals strato.nl of jouwstratodomein.com. Dit heet het internetadres. Dit adres is best zo makkelijk mogelijk, zodat internetgebruikers het onthouden.

Hoe weet je wat het domein is? ›

Het domein van een functie bestaat uit alle originelen. Dat betekent dat het domein bestaat uit alle waarden van x waarvoor ook een y-waarde is. Het domein is dus het interval op de x-as. Het bereik van een functie bestaat uit alle functiewaarden.

Wat is een domein in de wiskunde? ›

In de wiskunde bestaat het domein van een relatie tussen twee verzamelingen uit de elementen die als eerste element in de koppels van de relatie voorkomen. Het domein van een afbeelding of functie is het definitiegebied van de functie, dus de verzameling waarop de functie gedefinieerd is.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated:

Views: 6019

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.